Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cyflwyniad

Mae cwricwlwm yr ysgol yn cynnwys gweithgareddau bydd y disgybl yn ei wneud yn y gwersi a thu allan y dosbarth. Caiff ei gynllunio i sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i brofi ystod eang o wahanol bynciau a phrofiadau tra hefyd yn gwneud yn si?r ein bod yn bodloni gofynion statudol a chyfreithiol y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn wrth inni baratoi at gyflwyno Cwricwlwm i Gymru, cwricwlwm a fydd yn sicrhau y bydd ein disgyblion yn gadael yr ysgol yn ‘ddysgwyr uchelgeisiol, galluog’, yn ‘gyfranwyr mentrus, creadigol’, yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus’, ac yn ‘unigolion iach, hyderus’.

Yn gam tuag at gyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru ac er mwyn hwyluso trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd, o fis Medi 2021 ymlaen byddwn yn cyflwyno chwe phroject newydd, cyffrous i ddysgwyr blwyddyn 7. Bydd pob project yn gwyro tuag at un o'r meysydd dysgu newydd a'u prif nod fydd datblygu sgiliau pwysig, o lythrennedd i weithio'n annibynnol; o sgiliau rhif i ddatrys problemau.

Wrth i’r disgyblion deithio fyny’r ysgol, cant gyfle i arbenigo mewn meysydd o’u dewis tra’n parhau i ddatblygu sgiliau allweddol drwy gyrsiau craidd a Bagloriaeth Cymru. Cynigir ystod hael o gyrsiau opsiwn TGAU i weddu i allu a diddordebau gwahanol ddisgyblion.

Mae cwricwlwm y chweched dosbarth yn canolbwyntio ar bynciau academaidd, traddodiadol ac yn caniatáu cyfle i’n myfyrwyr arbenigo ymhellach yn y meysydd o’u dewis. Edrychwn ymlaen i ehangu ein darpariaeth chweched dosbarth yn y dyfodol drwy gyfrwng dosbarthiadau e-ysgol a fydd yn cael eu cynnal mewn partneriaeth ag ysgolion eraill.