Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cyflwyniad

Mae cwricwlwm yr ysgol yn cynnwys gweithgareddau bydd y disgybl yn ei wneud yn y gwersi a thu allan y dosbarth. Caiff ei gynllunio i sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i brofi ystod eang o wahanol bynciau a phrofiadau tra hefyd yn gwneud yn si?r ein bod yn bodloni gofynion statudol a chyfreithiol y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn wrth inni baratoi at gyflwyno Cwricwlwm i Gymru, cwricwlwm a fydd yn sicrhau y bydd ein disgyblion yn gadael yr ysgol yn ‘ddysgwyr uchelgeisiol, galluog’, yn ‘gyfranwyr mentrus, creadigol’, yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus’, ac yn ‘unigolion iach, hyderus’.

Wrth i’r disgyblion deithio fyny’r ysgol, cant gyfle i arbenigo mewn meysydd o’u dewis tra’n parhau i ddatblygu sgiliau allweddol drwy gyrsiau craidd a Bagloriaeth Cymru. Cynigir ystod hael o gyrsiau opsiwn TGAU i weddu i allu a diddordebau gwahanol ddisgyblion.

Mae cwricwlwm y chweched dosbarth yn canolbwyntio ar bynciau academaidd, traddodiadol ac yn caniatáu cyfle i’n myfyrwyr arbenigo ymhellach yn y meysydd o’u dewis. Edrychwn ymlaen i ehangu ein darpariaeth chweched dosbarth yn y dyfodol drwy gyfrwng dosbarthiadau e-ysgol a fydd yn cael eu cynnal mewn partneriaeth ag ysgolion eraill.