Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Gyrfau

Bydd eich plentyn yn gwneud penderfyniadau anodd yn ystod y blynyddoedd y bydd yn derbyn addysg. Mae Gyrfa Cymru wedi creu llyfryn ar gyfer rhieni er mwyn eich cefnogi chi a’ch plentyn i wneud y penderfyniadau cywir. Cliciwch ar y linc isod ar gyfer y fersiwn Cymraeg 
 
https://gyrfacymru.llyw.cymru/sites/default/files/images/Llyfryn%20Cynllunio%20ar%20gyfer%20y%20Dyfodol%20i%20Rieni%202020.pdf
 
Gall Gyrfa Cymru weithio gyda phobl ifanc mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyfweliadau gyrfa (wyneb yn wyneb neu drwy alwadau ffôn), sesiynau grwp (yn bersonol neu drwy gyfrwng gwefannau), drwy e-bost, negeseuon testun, sgwrsio ar-lein neu drwy ein gwefan. Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi yn y ffordd fwyaf priodol, rydym wedi creu'r holiadur hwn, sef 'Cadw mewn cysylltiad'.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/YK6CE/

 

Her Dechrau Rhywbeth Da – AR AGOR NAWR!

Mae Syniadau Mawr Cymru yn falch o lansio Her Menter Gymdeithasol Dechrau Rhywbeth Da 2021 ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed sy’n byw yng Nghymru.Rydym yn cyflwyno'r Her yma i chi mewn partneriaeth â Chanolfan Cymdeithasol Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru, Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru, Simply Do & UnLtd. Mae ffocws yr Her ar Fenter Gymdeithasol – gwneud rhywbeth da. Rydym eisiau clywed gan bobl ifanc os meddyliant am ATEB i rywbeth a fyddai’n cael effaith BOSITIF ar y bobl o’u cwmpas  / yn eu cymuned. Gobeithiwn y bydd yr Her yn helpu i ddatblygu dinasyddion mentrus, creadigol, moesegol a gwybodus.  Gwyddom fod gan bobl ifanc farn gadarn am y byd o’u cwmpas  ac mae yna nifer cynyddol ar draws Cymru sydd eisiau gwneud rhywbeth da – felly anogwch nhw i gymryd rhan, os gwelwch yn dda!Gall pobl ifanc weithio ar yr her ar eu pennau eu hunain neu mewn grwpiau  - gartref, yn yr ysgol, coleg neu fel rhan o grwp cymunedol.Bydd yn rhoi cyfle i arddangos eu talentau entrepreneuraidd a’u dealltwriaeth o effaith menter gymdeithasol.Mae dau gategori oedran: 11-16 (16 ac iau) ac 16-18 (ô1-16). Bydd yr enillwyr rhanbarthol ym mhob categori yn derbyn £100 i’w roi i fenter gymdeithasol neu elusen lleol o’u dewis, yn ogystal â hwdis Syniadau Mawr Cymru. Bydd un syniad buddugol (yng nghategori 16-18 mlwydd oed)  yn derbyn hyd at £200,  yn ogystal â  chefnogaeth  mentora i’w galluogi i ddatblygu eu  syniad busnes – ynghyd â hwdi gan Syniadau Mawr Cymru.Mae croeso i chi rannu’r poster digidol (wedi’i atodi) ar eich  llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Byddem yn gwerthfawrogi hefyd petaech yn gallu rhannu manylion yr Her âchymaint o’ch rhwydweithiau a phartneriaid â phosib.

Am fanylion pellach am sut i ymgeisio, yr amserlen, adnoddau defnyddiol a llawer mwy ewch i:

www.syniadaumawr.cymru/echraurhywbethda

Twitter: @SyniadauMawrCym

Instagram a Facebook: @SyniadauMawrCymru

28ain  Ebrill - dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau arlein.

26ain Mai – cyhoeddi’r buddugwyr ac arddangos casgliad o’r syniadau ar wefan Syniadau Mawr Cymru

 

Gyrfa Cymru - Dewiswch Eich Dyfodol Gogledd Cymru. 

Blwyddyn 9 - 13 - Dydd Mercher 10 Mawrth - Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd chi a’ch disgyblion i ddigwyddiad digidol Dewiswch Eich Dyfodol Gogledd Cymru. 

Mae’r digwyddiad gyrfaoedd hwn am ddim wedi’i anelu at ddisgyblion blwyddyn 9 ac uwch a bydd yn canolbwyntio ar sectorau sy’n dod i’r amlwg ledled  Cymru, gan gynnwys:-

  • Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch
  • Adeiladu
  • Creadigol a digidol
  • Ynni a’r Amgylchedd
  • Cyllid a proffesiynol
  • Bwyd a Ffermio
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Twristiaeth a Lletygarwch

Dyma gyfle gwych i ddisgyblion glywed gan arbenigwyr mewn diwydiant, darganfod mwy am y byd gwaith a chymryd rhan mewn sesiynau holi ac ateb byw gyda chyflogwyr.

https://careerswales.gov.wales/events/choose-your-future-north

 

Blwyddyn 9 - Opsiynau - Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9 | Careers Wales (llyw.cymru)

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12 

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnig wythnos feddygol ar gyfer y 6ed dosbarth i fyfyrwyr sydd gyda diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y byd meddygol. (h.y. gyda’r bwriad o fod yn Ddoctor) Os ydych ym mlwyddyn 12 ac yn dymuno ymgeisio am y cwrs 5 diwrnod yma, mae angen cwblhau’r ffurflen sydd wedi ei atodi.

Blwyddyn 13

 

Gyrfa Cymru - https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Manylion prentisiaeth Kelloggs https://kelloggs.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=ENG000874&lang=en

 

Cliciwch YMA i weld gwybodaeth am Brentisiaeth Ffilm a Theledu!

 

Downloads