Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Swyddi Gwag

Athro / athrawes Celf

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn awyddus i benodi athro / athrawes Celf dros gyfnod mamolaeth o’r 1af o Fedi hyd ddiwedd Mai, 2025. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn addysgu Celf i ddisgyblion blynyddoedd 7,8 a 9, gyda’r posibilrwydd o ddysgu gwersi TGAU a Lefel A yn ddibynnol ar ddymuniad a phrofiad yr ymgeisydd. Croesawir ceisiadau gan athrawon sydd wedi eu cymhwyso i ddysgu mewn ysgolion cynradd neu ysgolion uwchradd.Mae hon yn swydd llawn... Darllen mwy...

Mentor Dysgu

Mae Hwb Dysgu ac Addysgu Ysgol Morgan Llwyd yn adnodd gwerthfawr iawn a gafodd ganmoliaeth uchel gan Estyn yn ein harolygiad diweddar. Rhan allweddol o lwyddiant yr Hwb Dysgu yw’r ddau fentor dysgu sydd yn gweithio yno gan ddarparu cefnogaeth i unigolion a grwpiau sydd angen cymorth ychwanegol i ddatblygu agweddau o’u dysgu. Mae'r ysgol yn chwilio am fentor newydd erbyn Medi 2024. Mae hon yn swydd lawn amser, barhaol. (8.30am &ndash... Darllen mwy...

Pennaeth

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn gwahodd ceisiadau ar gyfer swydd y Pennaeth, i ddechrau yn Ionawr 2025.Rydym yn chwilio am arweinydd deinamig sydd â gwir awydd i wneud gwahaniaeth i addysg myfyrwyr cyfrwng Cymraeg Wrecsam ac i weithio’n agored, yn gynhwysol ac yn gydweithredol gyda’r Awdurdod Lleol ac a'r Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE).Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd yn:Dangos angerdd ac ymrwymiad i... Darllen mwy...