Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Llythrennedd a Rhifedd

Swm a ddyrannwyd

£51,199

Amlinelliad o'r bwriadau

 1. Cyflogi Pennaeth Cymorthwyol Dros Dro
 2. Cyflogi Cyd-gordydd Llythrennedd
 3. Cyflogi Cyd-gordydd Rhifedd
 4. Cyflogi Cydgordydd Cynnydd
 5. Cyflogi Cymhorthydd Lefel 2
 6. Talu Costau Llanw ar gyfer datblygiad proffesiynol
 7. Buddsoddi mewn system tracio, asesu, gwaith cartref

Yr Effaith a’r Canlyniadau a Ddisgwylir

 1. Datblygu gwaith ysgol gyfan ar elfennau ABCh, Cymreictod, Trosglwyddo, Cwricwlwm i Gymru – Lles
 2. Cydgordio gwaith ysgol gyfan ar ddatblygu sgiliau llythrennedd
 3. Cydgordio gwaith ysgol gyfan ar ddatblygu sgiliau rhifedd
 4. Cefnogi grwpiau disgyblion i gyrraedd targedau/ mentora
 5. Gwaith ar sgiliau llythrennedd a rhifedd i unigolion/grwpiau bach
 6. Rhyddhau athrawon i fynychu cyrsiau penodol
 7. Adnabod disgyblion hynny sy’n tanberfformio er mwyn rhoi cefnogaeth addas yn ei le.