Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn gosod blaenoriaeth uchel ar wella galluoedd, cyflawniadau a chyfraniadau yn ogystal â chodi dyheadau pob disgybl. Credwn yn gryf mewn darparu ar gyfer pob dysgwr, beth bynnag ei allu, rhyw a hil, mewn amgylchfyd hapus a diogel lle y gall ddatblygu hyd eithaf ei allu yn academaidd ac yn gymdeithasol. Rydym yn cydnabod bod continwwm o anghenion a bod gan ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yr hawl i addysg eang a chytbwys y Cwricwlwm Cenedlaethol. Nod Ysgol Morgan Llwyd yw integreiddio pob disgybl i bob agwedd o fywyd ysgol.

Mae gan oddeutu 23% o ddysgwyr yng Nghymru rhyw fath o anghenion dysgu ychwanegol (ADY.)

Mae gan berson ADY:

· Os oes ganddyn nhw anhawster dysgu neu anabledd sy’n golygu eu bod nhw angen cefnogaeth ychwanegol.

· Os ydyn nhw’n ei chael hi’n anoddach i ddysgu na phlant a phobl ifanc o’r un oed.

 Bydd y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) Newydd yn dod i rym o fis Medi 2021.

 

Prif ddiben y Cod Newydd yw:

· Canolbwyntio ar anghenion dysgwyr o 0-25 oed.

· Sicrhau bod Cynllun Datblygu Unigol gan bob disgybl ADY sydd angen un.

· Cyfrannu at gydweithio gwell rhwng athrawon, rhieni, disgyblion ac asiantaethau fel bod anghenion yn cael eu nodi yn gynnar a’r cymorth cywir yn cael eu rhoi ar waith.

· Gwella cefnogaeth i blant a sicrhau eu bod yn cael y cyfleoedd gorau mewn bywyd.

· Gosod y disgybl yn ganolog i’r holl broses a sicrhau bod eu llais nhw yn cael ei glywed a’u barn nhw’n cael ei ystyried.

 

 Nod yr Adran ADY (Camau)

· mae rhoi pob cyfle i ddatblygu gwir botensial ein holl ddisgyblion yn hanfodol yn ein hadran ni.

· Cynnig ystod o gefnogaeth, drwy law y CADY a chymorthyddion yr adran, er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn llwyddo.

· Sicrhau bod gan bobl disgybl yr hawl i gwricwlwm eang a chytbwys gyda mynediad lawn at y Cwricwlwm Cenedlaethol lle’n berthnasol.

· Gwerthfawrogi pob plentyn a hybu ei hunanwerth.

· Meithrin perthynas agos gyda rhieni / gofalwyr sydd yn chwarae rôl bwysig iawn yn addysg eu plentyn.

 

Cyfranogiad Rhieni/Gwarcheidwaid

Mae'n bwysig bod Ysgol Morgan Llwyd yn gweithio'n agos gyda rhieni / gwarcheidwaid disgyblion gydag ADY a bod eu safbwyntiau'n cael eu hystyried.

Anogir rhieni/gwarcheidwaid i ddarparu eu safbwyntiau yn ystod pob cam o'r broses ADY ac i gyfarfod gyda'u swyddog enwebedig fel y bo'n briodol.

Anogir rhieni/gwarcheidwaid i lenwi'r holl ddogfennau i sicrhau yr ystyrir eu safbwyntiau.

Fel adran, mae mewnbwn rhieni a gwarcheidwaid yn allweddol i lwyddiant ein disgyblion. Mae gennym bolisi drws agored. Mae croeso i chi ffonio neu ymweld â’r ysgol er mwyn trafod pryderon neu gynnydd. Mae croeso hefyd i chi e-bostio’r CADY: Mrs Kelly Williams - WilliamsK865@hwbcymru.net

 

Cymorth i Rieni/Gwarcheidwaid

Darperir y Gwasanaethau Partneriaethau Rhieni ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan SNAP Cymru. Mae gan SNAP Cymru llawer o brofiad, arbenigedd a gwybodaeth ynglyn â gweithio gyda theuluoedd a sefydliadau eraill. Mae’r gwasanaeth yn sicrhau bod gan rieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol fynediad i gyngor ac arweiniad annibynnol fel y gallant wneud penderfyniadau priodol a gwybodus.

Mae’r Gwasanaeth Partneriaethau Rhieni am ddim i deuluoedd ac yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ddiduedd a manwl gywir.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ynglyn â SNAP Cymru ar eu gwefan www.snapcymru.org.

Gall rhieni, gwarcheidwaid a gweithwyr proffesiynol ddefnyddio’r gwasanaeth yn y ffyrdd canlynol:

E-bost: helpline@snapcymru.org Gwefan: www.snapcymru.org/contact

Rhif ffôn: 0808 801 0608 (dydd Llun - ddydd Gwener 9.30 yb - 4.30 yh)

 

Am ragor o wybodaeth:

Y Cod Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

Trawsnewid ADY 

 

NEWID LLIW SGRÎN EICH CYFRIFIADUR

Mae'n rhaid i rai disgyblion newid lliw sgrîn eu cyfrifiadur er mwyn gwneud gwaith ysgol.

Cliciwch Y LINC HWN er mwyn dysgu sut mae newid y gosodiadau ar eich dyfais chi!

Downloads