Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Grant Amddifadedd Disgyblion

 2022 – 2023

Amlinelliad o'r bwriadau

  1. Cyflogi’n rhannol Pennaeth Cynorthwyol gyda chyfrifoldeb am les disgyblion
  2. Cyflogi Cynorthwyydd Gweinyddol llawn amser ar gyfer Hwb Bugeiliol
  3. Cyflogi 2 x Swyddogion Cymorth Disgyblion
  4. Cyflogi Swyddog Cymorth Cyntaf a Lles Disgyblion
  5. Buddsoddi mewn meddalwedd diogel adrodd ar a chefnogi materion diogelu

 

Yr Effaith a Ddisgwylir

  1. Cyfeiriad strategol clir ar gyfer cefnogi lles disgyblion
  2. Cefnogaeth i dîm bugeiliol ac uwch reolwyr gyda systemau, cyfathrebu, ac adrodd ar faterion ynghylch lles disgyblion
  3. Cymorth ychwanegol ar gael i ddisgyblion bregus gyda chyfle i drafod pryderon a chael gafael ar gymorth yn ôl y galw
  4. Gwasanaeth o ansawdd uchel ar y safle, llawn amser i ddisgyblion sydd angen cymorth meddygol / iechyd meddwl
  5. Cofnodi holl faterion diogelu plant yn ddiogel