Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae lles disgyblion Ysgol Morgan Llwyd yn holl bwysig. Yn ogystal a threfniadau bugeiliol arferol, mae gan yr ysgol Hwb Bugeiliol. Yn Yr Hwb, mae:

 • Pennaethiaid Blwyddyn
 • Mrs Julie Davies, y Weithwraig Ieuenctid Addysg
 • Mrs Rhian Jones, y Swyddog Cefnogi Disgyblion
 • Miss Hannah Mullock, y Cymhorthydd Cefnogi Disgyblion
 • Mrs Heddus Wyn Blackwell sef Pennaeth Cynorthwyol ( Lles a Disgyblaeth ).

Mae disgyblion yn gallu mynd at Yr Hwb os ydynt:

 • yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol
 • yn teimlo'n sâl
 • gyda phroblem o safbwynt gwisg / offer
 • angen gwneud apwyntiad i siarad gydag aelod o staff am broblem
 • am gael sesiynnau cefnogi un i un neu mewn grwp
 • angen amser allan am 10 munud.

 

COVID-19

Mewn cyfnod sydd yn wahanol iawn i ni, mae ansicrwydd a newid mewn trefn arferol yn gallu achosi pryder a straen. Mae lles eich plant yn holl bwysig i ni felly os hoffech chi neu eich plentyn drafod unrhyw beth sy'n achosi poen meddwl, mae croeso i chi ffonio 07956351448 am sgwrs. Gallwch, hefyd, gysylltu gyda'r Pennaeth Blwyddyn trwy e bost a mae Mrs Blackwell a Mrs Rhian Jones o'r Hwb Bugeiliol yn cysylltu gyda rhai disgyblion. Isod, mae manylion cyswllt rhai asiantaethau a all fod o ddefnydd. Cadwch yn ddiogel.

 

Rhifau Ffôn a Safleoedd We defnyddiol

NSPCC: 08088005000

CEOP (diogelwch ar y we ): www.ceop.police.uk

Frank (cyngor am gamddefnyddio alcohol a chyffuriau ): www.talktofrank.com

Mind Gogledd Ddwyrain Cymru: 01352 974430 / enquiries@newmind.org.co.uk

Childline: 08001111

Nyrsys ysgol: 01978 291129 / 03000859674

Info Shop: 01978 295600

Wrecsam Ifanc | News and Information for Young People in Wrexham (youngwrexham.co.uk)

YoungMinds | Mental Health Charity For Children And Young People | YoungMinds

Cyfryngau cymdeithasol

Yn ystod cyfnod lle nad ydy eich plentyn / plant yn gallu cymdeithasu gyda ffrindiau na theulu, mae rhyngweithio trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn bwysig a dylid annog hyn. Dylai'r rhyngweithio hyn, wrth gwrs, gael ei fonitro yn ofalus. Er enghraifft, mae TikTok wedi dod yn boblogaidd dros ben ac mae pobl ifanc ac oedolion yn cael pleser o wylio'r cynnwys ac o gyfrannu fideos eu hunain sydd yn helpu lleihau y straen o 'lockdown'. Fodd bynnag, dylid nodi yn ôl yr heddlu, gan fod unrhyw berson sydd efo cyfrif yn gallu gweld fideos, maent yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 'groomio' ac ymelwad rhywiol plant felly dylai defnydd o'r wefan / app gael ei fonitro yn y ffyrdd canlynol:

 1. Monitro gyda phwy mae eich plentyn yn rhyngweithio.
 2. Monitro pwy sydd yn hoffi neu yn rhoi sylwadau ar y fideos mae eich plentyn yn uwchlwytho ( os mae un person yn hoffi neu yn rhoi sylwadau ar bob fideo mae eich plentyn wedi uwchlwytho, gwnewch yn siwr bod eich plentyn yn eu hadnabod; fel arll, blociwch y person ).
 3. Monitro be mae eich plentyn yn gwisgo mewn fideo mae o / hi yn bwriadu uwchlwytho.
 4. Sicrhau nad oes unrhyw beth mewn fideo a all wneud lleoliad neu ysgol eich plentyn yn amlwg e.e trefnydd personol yr ysgol ar ddesg yn y cefndir.

Downloads