Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

CRhA

Helo a chroeso i dudalen CRhA newydd Ysgol Morgan Llwyd.

Fy enw i yw Julianne Price, Cadeirydd presennol y CRhA.

Gr?p bach o rieni ac athrawon ydym ni sy'n ymdrechu i godi cymaint o arian ag y gallwn i helpu'r ysgol brynu pethau a all wneud gwahaniaeth mawr i addysg eich plentyn.

Rydym yn griw cyfeillgar ac anffurfiol iawn, a byddem wrth ein boddau yn cael mwy o aelodau. Byddai cael mwy o aelodau’n golygu mwy o syniadau = codi mwy o arian.

Rydym bob amser yn chwilio am rieni brwdfrydig sydd am wneud gwahaniaeth a helpu i ddarparu’r cyfarpar mwyaf diweddar i’w plant eu defnyddio tra'u bod yma.

Mae'r CRhA dros y blynyddoedd wedi codi arian i helpu i dalu am bethau fel IPads, dymis teiliwr, offer cegin a llawer mwy. Ar hyn o bryd, oherwydd bod ein bws mini wedi’i fandaleiddio gan dân, mae’r CRhA wedi bod yn cyfrannu’r arian a godwyd i helpu i dalu amdano. Hebddo, ni fyddai’r plant yn gallu mynd i Goleg Cambria i fynychu cyrsiau ychwanegol, mynd ar deithiau allgyrsiol a llawer mwy.

Nid grwp sy'n ceisio gorfodi rhieni i helpu ydym ond rydym yn dibynnu ar rieni sydd eisiau helpu gydag addysg eu plentyn.

Bob hanner tymor rydym yn cwrdd i drafod newyddion yr ysgol a syniadau ynghylch sut i godi arian. Mae croeso i bawb fynychu ein cyfarfodydd, gan gynnwys eich plant os nad oes gennych ofal plant.

Er mwyn gwneud hi’n haws i athrawon a rhieni sy’n gweithio i fynychu cyfarfodydd, cynhelir pob cyfarfod ar ddiwrnod gwahanol o'r wythnos am 6.30yh.

Nid yw CRhA ysgolion uwchradd mor brysur â CRhA ysgolion cynradd ac mae llai o ddigwyddiadau codi arian i'w trefnu. O ganlyniad, byddwch yn treulio llai o’ch amser o lawer yn helpu nag unrhyw CRhA yr ydych efallai wedi bod arno yn y gorffennol.

Mae ein digwyddiadau codi arian yn y gorffennol wedi cynnwys Disgo i Flwyddyn 7, Disgo San Ffolant, Bingo Pasg, Ffair Nadolig a Cwis y Nadolig a’r Haf yn Saith Seren, Sioe Ffasiwn a Ffair. Rydym hefyd yn rhedeg Clwb 100.

Rydym yn gobeithio codi llawer o arian i fynd tuag at brynu pethau mae athrawon wedi gofyn amdano gan gynnwys iPads newydd. Bydd mwy o ddigwyddiadau i’ch difyrru trwy gydol y flwyddyn ysgol hefyd.

Nid yw’r CRhA yn ymrwymiad llawn amser. Fel arfer, mae ein cyfarfodydd yn para tua 30 - 45 munud. Rydyn ni i gyd yn torchi llewys ac yn trefnu pethau rhyngom, a ni cheisiwn orfodi unrhyw un i helpu.

Byddai'n wych pe gallech chi wneud amser i fynychu dim ond un cyfarfod a gweld drosoch eich hunain pwy ydym ni a’r hyn rydym yn ei wneud.

Dewch yn ôl i’r dudalen hon ar ôl y 27ain o Dachwedd os gwelwch chi’n dda gan y byddwn yn uwchlwytho lluniau o’n Ffair Nadolig. Gallwch chi hefyd weld yr hyn gallech chi gyflawni pe byddech chi’n rhan o’n CRhA.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.