Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Cyhoeddiad - Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg 3 Mehefin 2020

03/06/20

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen y cyhoeddiad diweddaraf gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

https://llyw.cymru/dod-ir-ysgol-dal-ati-i-ddysgu-paratoi-ar-gyfer-yr-haf-mis-medi?_ga=2.87477851.218621082.1590996875-570951298.1584367466

Ein cam cyntaf ar gyfer cynllunio fydd canfod eich bwriad fel rhieni / gwarcheidwaid os ydych yn bwriadu i'ch plentyn / plant ddychwelyd i'r ysgol ai peidio. Gwneir hyn trwy holiadur a fydd yn cael ei rannu trwy Parentmail ddydd Llun.

Ein blaenoriaeth fydd sicrhau diogelwch a lles yr holl ddisgyblion a staff. 

Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi mor aml a phosibl dros y 3 wythnos nesaf.