Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Diweddariad Covid - Profion cartref

07/10/21

Hoffwn dynnu eich sylw at y diwygio wnaed ddoe gan y llywodraeth i ganllawiau Covid. Mae’r canllawiau newydd yn berthnasol i ddisgyblion oed Uwchradd. Os oes aelod o aelwyd disgybl yn profi’n bositif am Covid-19, yn ogystal â phrofion PCR ar Ddiwrnod 2 a Diwrnod 8, argymhellir y dylai’r disgybl gymryd profion llif unffordd bob dydd am saith diwrnod. Dylai hyn ddechrau ar y diwrnod pan gafodd aelod o’r aelwyd gadarnhad o ganlyniad prawf llif unffordd neu PCR positif. Yn amlwg, os oes gan y disgybl unrhyw symptomau, dylid trefnu prawf PCR (mewn canolfan) ar unwaith. Mae’r canllawiau hyn yn dod i rym ddydd Llun, yr 11eg o Hydref. Cofiwch bod modd i unrhyw ddisgybl gael bocs o brofion LFT cyn belled a’u bod wedi dychwelyd y ffurflen ganiatâd. Os ydynt angen bocs arall, dylent ofyn i’r tiwtor.