Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Diweddariad Pwysig gan Awdurdod Lleol Wrecsam - ail agor ysgolion

19/06/20

Annwyl Riant/Gofalwr

Byddwch yn ymwybodol iawn o gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar Fehefin 3ydd fod ysgolion i ailagor yn rhannol, er mwyn ‘dod i’r ysgol, dal ati i ddysgu a pharatoi’.


Roedd y cyhoeddiad gwreiddiol yn nodi y byddai hyn am gyfnod o bedair wythnos o Fehefin 29ain. Mae'r Cyngor yn ddiolchgar iawn am yr holl waith caled sy'n cael ei wneud mewn ysgolion i baratoi ar gyfer y 29ain ac i chi fel rhieni / gofalwyr am eich dyfalbarhad, eich cydweithrediad a'ch amynedd wrth gynorthwyo ysgolion i baratoi ar gyfer yr ailagor. Dros yr wythnosau diwethaf, bu trafodaethau parhaus yn genedlaethol yn ymwneud â'r wythnos sy'n dechrau Gorffennaf 20fed. Ein dealltwriaeth ni yw na all Llywodraeth Cymru a’r undebau llafur gyrraedd safbwynt cyffredin ar y bedwaredd wythnos ac dydd Iau Mehefin 18fed, trwy wefan y BBC, nododd Llywodraeth Cymru taw “ysgolion a chynghorau fydd â’r gair olaf ynghylch a fydd tymor yr haf yn cael ei estyn am wythnos ychwanegol ”.


Rydym i gyd yn ymwybodol iawn o'r anawsterau y bydd yr ansicrwydd hwn yn ei achosi wrth i chi wneud penderfyniadau yngl?n a fydd eich plant yn mynychu'r ysgol y tymor hwn, ac unrhyw drefniadau gofal plant y bydd angen i chi eu gwneud.


Mae hyn wedi rhoi ysgolion a'r Cyngor mewn sefyllfa anodd iawn. Gan nad oes rhwymedigaeth gytundebol ar staff i weithio'r wythnos ychwanegol mae hyn i bob pwrpas yn rhoi'r baich ar benaethiaid ac aelodau staff unigol. Nid yn unig byddai hyn yn annheg ond gall hefyd arwain at anghysondeb ar draws y Bwrdeistref Sirol gan na fyddai sicrwydd y byddai pob ysgol mewn sefyllfa i ddarparu lefel staffio digonol yn y bedwaredd wythnos yn wirfoddol. Barn y Cyngor yw bod angen eglurder ar unwaith ar ysgolion, rhieni a disgyblion fel y gallant gynllunio bod cymaint o ddisgyblion â phosibl yn cael cyfle i ‘ddod i’r ysgol, dal ati i ddysgu a pharatoi’ yn ystod y cyfnod hwn. Mae rhieni a phobl ifanc angen wynebu’r ychydig wythnosau nesaf yma yn hyderus a chael y cyfle i wneud trefniadau gofal plant yn ôl yr angen ar gyfer y bedwaredd wythnos. Nid yw hyn yn rhywbeth y gellir ei adael i'r funud olaf ac mae'r Cyngor yn ymwybodol iawn o'i gyfrifoldebau statudol fel cyflogwr ac yng nghyd-destun diogelu plant a phobl ifanc.


Ein safbwynt ni yw ein bod am i bob ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol, yr awdurdodau esgobaethol ac ysgolion ffederasiwn, fabwysiadu'r un safiad. Rydym yn falch o'n dulliau partneriaeth fel tîm ac yn gweithio fel un. Ystyrir bod dull gweithredu cyson yn hanfodol a byddai'n llawer gwell gan y Cyngor fod wedi gweld y materion hyn yn cael eu datrys yn genedlaethol ar y cychwyn, cyn y cyhoeddiad gwreiddiol.


O ystyried hyn i gyd, penderfynwyd i lynu at ddyddiadau'r tymor gwreiddiol ac nid yw'r Cyngor yn cynnig gofyn i staff addysgu na staff eraill ysgolion i wirfoddoli, ac felly bydd ysgolion yn y Fwrdeistref Sirol yn cau am wyliau'r haf ar Orffennaf 17eg. Gwerthfawrogir y bydd y penderfyniad uchod yn arwain at waith ychwanegol i benaethiaid a chyrff llywodraethu wrth iddynt gynllunio darpariaeth ar gyfer y cyfnod o dair wythnos a bod posibilrwydd gwirioneddol y bydd angen i ysgol eich plentyn gysylltu â chi i'ch hysbysu am newidiadau i unrhyw drefniadau y maent wedi eu gwneud eisioes. Mae posibilrwydd y bydd angen i ysgolion leihau nifer y diwrnodau y gall eich plentyn fynd i'r ysgol y tymor hwn.

Gawn ni bwysleisio nad yw ysgolion yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am y sefyllfa y maent bellach yn cael eu hunain ynddi. Deallir y gallai dileu'r bedwaredd wythnos achosi anghyfleustra a phryderon i chi fel rhieni / gofalwyr. Rydym yn eich sicrhau, nid yw'r penderfyniad na ddylai ysgolion ailagor am yr wythnos sy'n dechrau’r 20fed o Orffennaf wedi'i wneud yn ysgafn ond am y rhesymau a amlinellir uchod.

 

Cynghorydd Mark Pritchard                        Cynghorydd Phil Wynn                

Arweinydd y Cyngor                               Aelod Arweiniol dros Addysg

 

Ian Bancroft                                                Ian Roberts

Prif Weithredwr                          Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar