Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Diwrnod Ieithoedd

08/09/21European Day of Languages

Ar y 26ain o Fedi byddwn yn dathlu Diwrond Ieithoedd.

Yn ystod y tymor yr Haf fe fu aelodau blwyddyn 7, fel rhan o’u gwersi Ffrangeg, yn mwynhau dysgu amryw gyfarchion, a chanu mewn ieithoedd gwahanol. Hyn gyda’r bwriad o baratoi ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru, sy’n annog dysgwyr i fod yn ddinasyddion Byd-eang, chwilfrydig a gwybodus, ac hefyd yn pwysleisio cyfathrebu fel un o’i phrif sgiliau, yn ogystal â’r prif ddiben sef mwynhâd. Mae’n amlwg bod astudio ieithoedd yn gyfle gwerthfawr i ddatblygu’r sgiliau hyn.
 
Felly, ym mis Gorffennaf, ymddangosodd y disgyblion ar ‘Heno’ S4C gyda’r gantores dnwog Elin Fflur, er mwyn apelio am glipau fideo byr gan bobl Cymru i ddangos sut mae nhw’n defnyddio ieithoedd yn eu bywydau pob dydd. Mae cyfle eto i rieni a chyfeillion Ysgol Morgan Llwyd anfon eu clipiau atom-dewch, peidiwch â bod yn swil! Anfonwch nhw i focs pôst yr ysgol os gwelwch yn dda!
 
Fel pinacl i hyn, ac i sicrhau bod Ysgol Morgan Llwyd yn dathlu diwrnod Ieithoedd 2021 mewn steil, gwagoddwn bawb yng Nghyfnod Allweddol 3 i ymgeisio mewn tair cystadleuaeth: 
 
1) Dylunio Crys-T i ddathlu diwrnod Ieithoedd 2021 - argreffir y rhai buddugol (Beirniad:Miss Leah Jones)
2) Bake-Off rhithiol-cacen o unrhyw wlad.(Beirniad:Mrs Jessica Evans)
3) Dweud y mwyaf o fersiynau o ‘Helo’ ag sy’n bosibl mewn gwahanol ieithoedd (beirniaid:Athrawon ITM).
Dyddiad cau y ddwy gystadleuaeth gyntaf fydd Medi 17eg-a chynhelir y drydedd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau Medi 27ain. 
 
Bydd manylion llawn y cystadlaethau ar Google Classroom erbyn dechrau’r wythnos a bydd yr athrawon Ffrangeg yn egluro popeth! Ewch ati i ddarllen mwy am y digwyddiad cyffrous hwn trwy ddilyn y ddolen:
https://edl.ecml.at/
 
Efallai bydd ambell sypreis arall yn ystod yr wythnos hefyd-hoffwn i chi annog eich plentyn i ddathlu a mwynhau gyda ni! 
Diolch am eich cefnogaeth.