Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2020 (fel ag y maent ar hyn o bryd)

17/07/20

Annwyl riant / warchodwr

 Yn y lle cyntaf, hoffwn ddiolch i ddisgyblion, rhieni a staff am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fe aeth popeth yn esmwyth iawn ac roedd yn braf iawn gweld y disgyblion unwaith eto.

 Ddechrau’r wythnos, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau ar gyfer ailagor ysgolion i bob disgybl ym mis Medi. Hoffwn amlinellu ein trefniadau yma ond gofynnaf ichi hefyd gadw golwg ar ein gwefan yn ystod y gwyliau am ragor o fanylion neu unrhyw newidiadau. Hoffwn bwysleisio mai trefniadau ar gyfer yr hanner tymor sydd isod, byddwn yn addasu ein trefniadau a’n hamserlen yn ôl y galw ac yn unol a chanllawiau’r llywodraeth. Os oes gennych unrhyw gwestiwn cofiwch gysylltu drwy e bost.

 

Canlyniadau TGAU, AS a Lefel A

 

Dyddiadau cychwyn ysgol ym mis Medi

 

Iechyd a Diogelwch

 

Dosbarthiadau a gwersi

 

Offer a Gwisg

 

Ffonau symudol a dyfeisiadau digidol

 

Disgyblion ag anghenion dysgu penodol a disgyblion bregus

 

Trefniadau bwyd

 

Trafnidiaeth

 

Cofiwch gadw llygad am fwy o wybodaeth a chanllawiau pellach ar wefan yr ysgol. Ar ddiwedd tymor fel hyn, hoffwn gymryd y cyfle i ffarwelio efo’r athrawon sy’n gadael ar ddiwedd y tymor, Mrs Einir Wheldon Jones ( ar ôl 35 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol), Mr Rhodri Jones ( ar ôl 13 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol), Mr Gerallt Richards, Mr Daniel Hughes, Miss Jess Loyd a Mr Jake Phillips. Croeso yn ôl i Miss Nicole Marubbi hefyd.

 

Gan ddymuno gwyliau haf diogel a hapus i bawb