Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Trefniadau Tymor yr Haf 2020

01/05/20

Annwyl riant / warchodwr,

Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rwyf yn gwerthfawrogi pa mor anodd mae'r cyfnod hwn wedi bod i ddisgyblion, rhieni ac athrawon wrth addasu i ffordd newydd o ddysgu. Wrth inni ddechrau ar gyfnod o wyliau, hoffwn gadarnhau beth fydd y trefniadau ar gyfer y trydydd tymor ysgol fydd yn dechrau ar yr 20fed o Ebrill.

Blynyddoedd 7 ac 8 - Bydd y gwaith project yn dod i ben a bydd gwaith yn cael ei osod gan athrawon pwnc ar Google Classroom. Mae'r dosbarthiadau wedi eu creu yn barod ac fe fydd y gwaith yn ymddangos erbyn dechrau'r tymor newydd. Cofiwch fod modd cael mynediad i hwb ar unrhyw ddyfais gan gynnwys ffon symudol. Dylai disgyblion wneud y gwaith ar Office (sydd eto ar hwb) os yw hynny'n bosibl ,neu ei wneud ar bapur ac anfon llun o'r gwaith i'r athro. Os nad oes gennych fynediad i'r we o gwbl, rhowch wybod i'r ysgol ac fe drefnwn fod pecynnau papur yn cael eu postio. Am gymorth gydag unrhyw drafferthion technolegol, cysylltwch efo Mr Geraint Phillips ar PhillipsG91@hwbcymru.net

Blwyddyn 9 - Bydd y gwaith project yn dod i ben a bydd gwaith yn cael ei osod gan athrawon pwnc ar Google Classroom. Rydym yn awyddus i ddisgyblion gael blas o'u pynciau TGAU felly bydd dosbarthiadau blwyddyn 9 TGAU newydd yn cael eu creu i alluogi hyn ddigwydd. Bydd 'class codes' ar gyfer y pynciau hyn yn cael eu rhannu drwy ebost ac o fewn y dosbarth Project Sgiliau. Fydd dim disgwyl i ddisgyblion wneud gwaith pwnc felly onibai ei fod yn bwnc craidd neu yn un o'u pynciau dewisol ar gyfer TGAU. 

Blwyddyn 10 - Bydd gwaith yn parhau i gael ei osod gan athrawon pwnc ar Google Classroom. Wnewch chi annog disgyblion i gwblhau'r gwaith sy'n cael ei osod os gwelwch yn dda? Mae rhai yn cynhyrchu gwaith gwych tra bod eraill heb wneud dim. Hoffwn gadarnhau na fydd arholiadau i flwyddyn 10 yn haf 2020. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi maes o law ar ol cael diweddariad gan CBAC.

Blwyddyn 11 - Dylai disgyblion ofalu eu bod yn anfon unrhyw waith cwrs sydd ganddynt i'w hathrawon, hyd yn oed oes nad ydynt wedi ei orffen. Hoffwn gadarnhau na fydd arholiadau i flwyddyn 11 yn haf 2020, bydd y radd fyddant yn ei derbyn yn cael ei gosod ar sail asesiad canolfan gan athrawon a fydd wedyn yn cael ei brosesu gan CBAC. Gallai'r radd derfynol fod yn wahanol i'r un yr ydym yn anfon at CBAC. Noder nad oes hawl gan yr ysgol i rannu'r asesiad canolfan gyda disgybl neu riant. 

I'r disgyblion hynny sy'n dychwelyd i chweched dosbarth Ysgol Morgan Llwyd, bydd gwaith trosglwyddo yn cael ei osod yn fuan ar Google Classrooms. Bydd y 'class codes' ar gyfer y dosbarthiadau yn cael eu rhannu mewn ebost gan Mrs Stanford yn ymateb i'r ffurflenni cais sydd wedi dod i law. Bydd y llythyr yn cynnwys colofnau terfynol ar gyfer yr opsiynau hefyd. 

Blwyddyn 12 - Bydd gwaith yn parhau i gael ei osod gan athrawon pwnc ac Google Classroom. Bydd disgyblion blwyddyn 12 yn derbyn gradd AS ar sail asesiad athro ar ddiwedd y flwyddyn hon. Os nad yw'n parhau efo'r pwnc, bydd y radd hon yn sefyll, ond os yw'r disgybl yn parhau i astudio Lefel A llawn, ni fydd y radd AS athro yn cyfrif at y radd derfynol. Yn hytrach, bydd y radd Lefel A yn cael ei phenderfynu ar sail arholiadau blwyddyn 13 yn unig. 

Blwyddyn 13 - Dylai disgyblion ofalu eu bod yn anfon unrhyw waith cwrs sydd ganddynt i'w hathrawon, hyd yn oed oes nad ydynt wedi ei orffen. Hoffwn gadarnhau na fydd arholiadau i flwyddyn 13 yn haf 2020 a bydd y radd fyddant yn ei derbyn yn cael ei gosod ar sail asesiad canolfan gan athrawon a fydd wedyn yn cael ei brosesu gan CBAC. Gallai'r radd derfynol fod yn wahanol i'r un yr ydym yn anfon at CBAC. Noder nad oes hawl gan yr ysgol i rannu'r asesiad canolfan gyda disgybl neu riant.