Disgyblion a chyfleusterau Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Newyddion a Digwyddiadau

2il - 6ed o Dachwedd

21/10/20

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Llun, hoffem gadarnhau’r hyn sy’n digwydd yn ystod yr wythnos yn dilyn hanner tymor yr Hydref, sef 2il – 6ed o Dachwedd:Bydd disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn dod i’r ysgol fel arfer.... Darllen mwy...

Problemau staffio 8fed - 15fed o Hydref

08/10/20

Rydym yn profi anawsterau mawr gyda staffio ar hyn o bryd. Gyda chynifer o staff yn absennol, mae’n amhosibl agor yr ysgol yn llawn ar y funud. O ganlyniad, byddwn yn gofyn i rai grwpiau blwyddyn aros adref i weithio o gartref ar y dyddiau canlynol... Darllen mwy...

TGAU 2021 - Y Fagloriaeth Gymreig a mwy!

28/09/20

Bydd holl rieni blwyddyn 11 yn derbyn ebost heddiw yn crynhoi'r newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i gyrsiau TGAU CBAC o ganlyniad i'r amser dysgu a gollwyd. Mae'r llythyr hefyd yn egluro y bydd cymhwyster y Fagloriaeth Gymreig eleni yn OPSIYNOL... Darllen mwy...

Ffreutur

02/09/20

Mi fydd angen i ddisgyblion archebu cinio ysgol erbyn 9.15 y bore. Mae’n bosib gwneud hyn wrth fynd i adran Ffreutur y wefan Ysgol. Yma Darllen mwy...

Canlyniadau Safon Uwch/UG - Diweddariad yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg 17eg Awst 2020

18/08/20

Yn dilyn cyhoeddiad Gweinidog Addysg Cymru y bydd graddau Cymru bellach yn cael eu dyfarnu ar sail Graddau wedi'u Hasesu gan Ganolfan, byddwn yn diweddaru Go4Schools gyda chanlyniadau unigolion ar gyfer Safon Uwch/UG yn unig. Bydd y rhain ar gael i chi... Darllen mwy...

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi 2020 (fel ag y maent ar hyn o bryd)

17/07/20

Annwyl riant / warchodwr Yn y lle cyntaf, hoffwn ddiolch i ddisgyblion, rhieni a staff am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fe aeth popeth yn esmwyth iawn ac roedd yn braf iawn gweld y disgyblion unwaith eto.&... Darllen mwy...